ARHITECTURA /  PROIECTARE

 

Proiectarea de specialitate este asigurata prin colaborarea cu un grup de ingineri avind toate specializarile cerute:
- rezistenta,

- instalatii electrice, termice, sanitare

- expertize tehnice,

- studii geotehnice.

Pentru detalii sau comenzi, sunteti invitati sa ne contactati 0744283285

 


SERVICII OFERITE

Firma noastra elaboreaza proiecte pentru constructii civile si industriale, pentru toate specialitatile si fazele de proiectare, la un standard ridicat de calitate.

Avem o viziune flexibila asupra proiectarii, fara a face rabat in privinta calitatii actului arhitectural. Aceasta abordare ne da posibilitatea de a intrebuinta o paleta stilistica larga, in functie de dorintele clientilor si de caracterul locului destinat construirii. Se pune deasemenea accentul pe o gestionare judicioasa a spatiilor interioare si exterioare, pentru alocarea resurselor disponibile in directii profitabile din punct de vedere functional, financiar si stilistic.

Proiectele se intocmesc conform legislatiei romane in vigoare, Legile principale ce guverneaza proiectarea este Legea 50/1991 si Legea 10/1995, cu modificarile  si republicarile respective.

 

Indiferent de tipul de proiect ales, etapele proiectarii sunt:
1. ANTEPROIECT / DOCUMENTATIA necesara obtinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM.
2. DOCUMENTATIA D.T.A.C. / D.T.O.E. necesara obtinerii AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE.
3. DETALII DE EXECUTIE.

 


ETAPA I: DOCUMENTATIA CERTIFICAT DE URBANISM - ACTE NECESARE

 - Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism (formularul model F1), semnata / stampilata daca este cazul (sau imputernicire),  completata cu elementele de identificare ale solicitantului, cu precizarea scopului solicitarii actului;
 - copie C.I. / C.U.I.;
 - Act de proprietate - copie legalizată /original ;
 - În cazul actului de moştenire trebuie prezentat şi copie după actul de proprietate anterior moştenirii;
 - În cazul balcoanelor titlu de proprietate în indiviziune de sub balcoane;
 - Certificat de rol fiscal / D.I.T.L. - Directia de Taxe si Impozite;
 - Planuri de situatir, elaborat pe suport topografic - vizat de O.C.P.I.;
 - SCARA 1:500 - 2 copii + 1 copie cu propunere;
 - SCARA 1:2000 - 2 copii + 1 copie cu propunere;
 - extrasul de Carte funciara; 
 - Reglementări documentaţiile de urbanism aprobate (dacă este cazul);
 - Memoriu explicit de Arhitectura asupra solicitări;
 - Dosar cu şină;
 - Număr telefon petent;
 - copie taxa C.U.;


IMPORTANT! Inca de la formularea cererii de emitere a Certificatului de Urbanism este bine sa beneficiati de sfaturile unui arhitect/birou de proiectare, care va poate ajuta sa transformati cit mai bine intentia dvs. privind imobilul detinut intr-un scop clar definit.

Principalele informatii pe care le ofera un certificat de urbanism au legatura cu regimurile juridic, economic si tehnic ale imobilului pentru care este emis documentul.

 

REGIMUL JURIDIC: certificatul de urbanism va face mentiuni privind dreptul de proprietate asupra acestuia, situarea terenului in intravilan sau in extravilan, existenta unor interdictii privind construirea pe teren sau a unui regim special asupra imobilului, cum ar fi includerea intr-o zona protejata sau intr-o zona in care actioneaza dreptul de preemtiune asupra imobilului, inscrierea in lista cuprinzand monumentele istorice, precum si alte situatii prevazute de lege.

REGIMUL ECONOMIC: al imobilului se refera la folosinta actuala a acestuia, la destinatiile care pot fi admise in limitele prevederilor urbanistice aplicabile zonei, precum si la specificul reglementarilor fiscale.

REGIMUL TEHNIC: prin certificatul de urbanism sunt stabilite cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, in functie de specificul amplasamentului.

In principal, este vorba despre limite ale indicatorilor urbanistici, cum sunt procentul de ocupare a terenului (POT), coeficientul de utilizare a terenului (CUT), inaltimi minime si maxime acceptate pentru cladiri, dimensiuni minime admise ale parcelelor, elemente privind echiparea cu utilitati, edificabilul admis pe parcela, circulatii si accese pietonale sau auto, parcaje necesare, alinieri fata de strazi si constructii adiacente terenului.

    O alta functiune a certificatul de urbanism este aceea de a aduce la cunostinta solicitantului conditiile necesare in vederea realizarii unor investitii, tranzactii imobiliare ori a altor operatiuni imobiliare, potrivit legii.

    De asemenea, prin certificatul de urbanism se comunica lista cuprinzand avizele si acordurile necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de construire, fiind indicati nominal operatorii de retele tehnico-edilitare care le vor emite.

    Aceste avize si acorduri se refera, in general, la asigurarea elementelor de infrastructura edilitara si bransarea la acestea, racordarea la reteaua cailor de comunicatii, securitatea la incendiu, protectia mediului, protectia civila, sanatatea populatiei, alte cerinte specifice unor zone cu restrictii rezultate din reglementari speciale.

 

    

 

 

 


ETAPA II: DOCUMENTATIA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (AC)

Autorizatia de construire este actul de autoritate al administratiei publice locale in baza caruia se pot executa lucrari de constructii si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor investitii.

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE se elibereaza pentru:
- orice constructie noua;
- constructii provizorii pe santier;
- lucrari cu caracter provizoriu;
- reconstruire, modificare, extindere, reparare, restaurare a cladirilor de orice fel;

 

ATENTIE! Autorizatia de Construire NU este necesara pentru lucrari de reparatii care nu modifica forma exterioara a constructiei,materialele din care este executata sa pastreze golurile de tamplarie, nu se altereaza structura de rezistentza sau aspectul arhitectural al constructiei.

Daca, insa, lucrarile mentionate mai sus se executa la constructii monumente istorice, emiterea autorizatiilor de construire este OBLIGATORIE.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

Pentru a obtine autorizatie de construire pentru orice cladire noua, extindere, reamenajare, etc. aveti nevoie de Certificatul de Urbanism, avizele solicitate prin acesta obtinute de la autoritatile desemnate si un proiect intocmit de o firma de proiectare abilitata si autorizata.


- cerere pentru emiterea AC, inclusiv anexa, completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform Proiectului de Autorizare de construire (D.T.A.C.);

Certificat de urbanism in termen de valabilitate (valabilitatea este de un an de zile de la data emiterii acestuia);


- D.T.A.C., inclusiv referatele de verificare si cel de expertiza tehnica, dupa caz, semnate si stampilate in original (doua exemplare);


- Acte de proprietate legalizate, actul doveditor al titularului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executiea lucrarilor de constructie;

- Cadastru si intabularea proprietatii;

- Studiu geotehnic al terenului (indiferent daca se construieste o cladire noua sau se realizeaza o extindere);

- Ridicare topografica (pentru a evita suprapunerile de proprietati sau construirea pe o alta pozitie decat cea corecta)

- Devizului General ;

- Extras de carte funciara care sa ateste situatia reala si legala a terenului

 

DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (DTAC)
Se intocmste in urma discutiilor avute intre arhitect si beneficiar si prin definirea solutiei arhitecturale a viitorului imobil, stabilirea structurii de rezistenta impreuna cu inginerul structurist si a traseelor de instalatii impreuna cu inginerii abilitati. 

1. PROIECT ARHITECTURA – compusa din memoriu tehnic de prezentare a lucrarilor ce vor fi executate, deviz estimativ al costului lucrarilor de constructie, plan de incadrarea in zona, plan de situatie, planurile tuturor nivelurilor, planul invelitorii, toate fatadele, o sectiune caracteristica

 

2. PROIECT REZISTENTA – compusa din memoriu tehnic de prezentare a lucrarilor, planul de cofrare al fundatiilor, planul de armare al fundatiilor, detalii de cofrare si armare, extras de armare pentru fundatii (dimensiunea, tipul si cantitatea fier beton utilizat)

 

3. PROIECT DE INSTALATI  – compusa din memoriu tehnic pentru fiecare specialitate (instalatii electrice, sanitare, termice), schema coloanelor de instalatii sanitare, schema monofilara a tabloului electric, schema sistemului de incalzire.

Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC) impreuna cu documentele puse la dispozitie de catre beneficiar si prezentate anterior si avizele obtinute vor fi depuse la serviciul urbanism din cadrul primariei pe raza careia se realizeaza investitia, urmand ca in termen de 30 de zile sa fie eliberata Autorizatia de Construire (AC). 

 


- fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii Acordului Unic (act cu valoare de aviz conform, care insumeaza avize si acorduri favorabile, exprimate prin fise tehnice, pentru unitati urbane), precum si documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului;


- declaratia pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii juridice asupra imobilului;


- documentele de plata pentru emiterea AC, pentru avizele si acordurile necesare.

 

In acelasi timp cu A.C. se solicita si Proiectul pentru Organizarea Executiei Lucrarilor (D.T.O.E.).

 

D.T.A.C. este proiectul tehnic pentru A.C. si se elaboreaza de catre colective tehnice de specialitate, se insuseste si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara in domeniul arhitecturii si constructiilor:

- arhitect cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partea de arhitectura (membru OAR, cu drept de semnatura);
- inginer cu diploma recunoscuta de statul roman pentru partea de inginerie.
- verificarea proiectelor se face de catre verificatori atestati.Odata cu AC veti primi, in doua exemplare, un document de “Instiintare privind data inceperii lucrarilor” - acest document trebuie inaintat Inspectoratului de Stat in Constructii, la inceperea santierului.

ATENTIE!
- refuzul unei AC trebuie motivat de emitent in termen de 20 de zile de la primirea cererii;
- in lipsa acestei notificari, autorizatia se considera emisa la expirarea termenului de 30 zile.

 


MIC DICTIONAR

 • Aria construita = suprafata ocupata de catre constructie la sol (amprenta casei pe teren);
 •  
 • Aria construita desfasurata = suprafata insumata a tuturor nivelelor;
 •  
 • Aria utila = suprafata insumata a camerelor fara grosimile zidurilor (suprafata interioara a camerelor);
 •  
 • Aria locuibila = suprafata insumata a camerelor locuibile;
 •  
 • Certificat de Urbanism = actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul sau amplasamentul, cerintele urbanistice care urmeaza safie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.
 •  
 • Autorizatia de construire = actul de autoritate al administratiei publice locale in baza caruia se pot executa lucrari de constructii si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor investitii.
 •  
 • PUG = proiect urbanistic general, contine reglementarile urbanistice valabile la nivelul unui oras si care trebuie respectate in Autorizatia de Constructie.
 •  
 • PUZ = proiect urbanistic zonal, contine reglementarile urbanistice valabile pentru o zona mai mare (aproximativ 10 ha) care nu este bine definita urbanistic (teren viran sau care a fost afectat de demolari masive).
 •  
 • PUD = proiect urbanistic de detaliu, se realizeaza pentru un anume teren, prin intermediul lui se precizeaza perimetrul construibil, retragerile fata de limite, regim de inaltime, aliniament, in corelare cuterenurile invecinate.
 •  
 • DTAC =Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire se refera la proiectul intocmit de o echipa de proiectanti, arhitect, inginer de rezistenta si inginerii de instalatii in baza careia primaria sau consiliul judetean pe raza careia/caruia sa realizeaza investitia. In trecut denumirea folosita pentru aceasta documentatie era Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (PAC).
 •  
 • DTAD este denumirea folosita pentru Documentatie  Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Demolare si face referire la proiectul intocmit de catre echipa de proiectare compusa din arhitect, inginer de rezistenta si expert tehnic, persoana abilitata sa efectueze expertiza tehnica a constructiei existente. Aceasta documentatie se avizeaza de catre primarie sau consiliul judetean si permite demolarea integrala sau partiala a unei constructii existente. Denumirea din trecut pentru aceasta documentatie era Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Demolare (PAD). 

         DTOE este forma scurta atribuita Documentatiei Tehnice pentru Organizarea Executiei si  este necesara in cadrul proiectelor ce prevad organizari de santier prin amplasarea de baraci, imprejmuiri temporare, conexiuni temporare la utilitati sau realizarea unor lucrari                       pentru asigurarea utilitatilor necesare santierului si este intocmita de catre un arhitect cu drept de semnatura. In trecut aceasta documentatie exista sub denumirea de Proiect privind Organizarea Executiei (POE).

 

        PT este prescurtarea folosita pentru Proiect Tehnic si face referire la totalitatea documentelor, planurilor furnizate de catre arhitecti, ingineri de rezistenta, de instalatii, geotehnicieni, topometristi, ce sunt necesare constructorului pentru realizare lucrarilor de constructie.

 

        DDE face referire la Detalii De Executie, parte conexa Proiectului Tehnic (PT) si reprezinta  documentatia furnizata de proiectanti,  utila pentru lamurirea anumitor detalii constructive astfel  incat constructia sa indeplineasca toti parametrii de conformitate cu proiectul, legislatia in                    vigoare si autorizatia de construire.

 

IMPORTANT DE STIUT! In baza Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC) se obtine autorizatia de construire (AC) iar in baza Proiectului Tehnic (PT) si a Detaliile De Executie (DDE) se pot realiza lucrarile de constructie, se poate intocmi de catre dirigentele de santier Cartea Constructiei, receptia lucrarilor pe faza determinante si receptia finala a cladirii.