Va prezentam tipurile de Documentatii Cadastru - Conform Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr.600/2023 pentru aprobarea Regulamentului de receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara.

 


     Documentația cadastrală este ansamblul înscrisurilor tehnice, juridice și administrative necesare înregistrării imobilului la cerere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, prin care se constată situația reală din teren.


 

 

 


DOCUMENTATIE CADASTRALA DE PRIMA INREGISTRARE

   - Dovada achitării tarifului, dacă este cazul;

   - Cererea de recepție și înscriere; (Anexa 13)

   - Declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;(Anexa 14)

   - Copiile actelor de identitate ale proprietarilor și ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice/adeverință emisă de către Serviciul Public          Comunitar de Evidența Populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;

   - Certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripția căreia se află imobilul respectiv, în cazurile prevăzute de lege;

   - Înscrisurile doveditoare ale drepturilor, faptelor și/sau raporturilor juridice în temeiul cărora se solicită receptie și/sau înscrierea;

   - Memoriul tehnic; (Anexa 15)

   - Planul de amplasament și delimitare; (Anexa 16)

   - certificatul de căsătorie în copie legalizată când este cazul.

   - În cazul în care prima înregistrare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară este solicitată de executorul judecătoresc, în numele debitorului, nu este necesară declarația pe propria răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat.

 

 


DOCUMENTATIA PENTRU INSCRIEREA DEZMEMBRAMINTELOR DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA:

   - Dovada achitării tarifului;

   - Cererea de recepție și înscriere;(Anexa 13)

   - Declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;(Anexa 14)

   - Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidența Populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;

   - Înscrisurile doveditoare ale drepturilor, faptelor și/sau reporturilor juridice în temeiul cărora se solicită receptie și/sau înscrierea;

   - Calculul analitic al suprafeței afectate;

   - Memoriul tehnic;(Anexa 15)

   - Copia planului care a stat la baza alocării numărului cadastral a imobilului a imobilului care este afectat de dezmembrământ, în situația în care imobilul este înscris în sistemul informatic de cadastru și carte funciară fără geometrie ;

   - Planul de amplasament și delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafața de teren/construcție afectată de dezmembrământ, cu indicarea dimensiunilor limitelor dezmembrământului, a suprafetei afectate de acesta și/sau releveele construcțiilor afectate de dezmembrăminte;(Anexa 17)

   - La rubrica "Observații" din documentația digitală se va face mențiune cu privire la existenta unei suprafețe afectate de dezmembrământ

 

 

 


DOCUMENTATIA CADASTRALA DE INSCRIERE A UNEI CONSTRUCTII PE UN TEREN INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA

   - dovada achitării tarifului;

   - cererea de recepție și înscriere;(Anexa 13)

   - declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat; (Anexa 14)

   - copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidența Populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;

   - copia legalizată a certificatului de căsătorie, după caz;

   - certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripția căreia se află imobilul respectiv;

   - certificatul eliberat în condițiile art. 37 alin. (1) – (2) din Legea nr. 7/1996, certificatul eliberat în condițiile art. 37 alin. (6) din Legea nr. 50/1991, alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra construcției;

   - memoriul tehnic; (Anexa 15)

   - copia planului care a stat la baza alocării numărului cadastral a imobilului pentru care se solicită înscrierea construcției, în situația în care imobilul este înscris în sistemul informatic de cadastru și carte funciară fără geometrie;

   - planul de amplasament și delimitare cu reprezentarea terenului și a construcției.(Anexa 16)

 

La solicitarea expresă a persoanei interesate, concomitent cu înscrierea unei construcții, OCPI recepționează releveele aferente construcției, caz în care documentația cadastrală menționată va conține suplimentar:

 1. releveele întocmite pentru fiecare nivel al construcției,(Anexa 18)
 2. autorizația de construire și documentația tehnică aferentă acesteia, expertiza tehnică cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, pe baza căreia a fost emis certificatul de atestare privind edificarea construcției, hotărârea judecătorească însoțită de raportul de expertiză sau certificatul fiscal în cazul construcțiilor prevăzute la art. 37 alin. (2) din lege, după caz.

 

Recepția releveelor aferente unei construcții se poate solicita și ulterior iar cererea se înregistrează pe flux integrat de actualizare informații tehnice, caz în care se vor anexa și înscrisurile prevăzute.

 

 

 


DOCUMENTATIE CADASTRALA DE MODIFICARE A LIMITEI / LIMITELOR IMOBILULUI

   - dovada achitării tarifului;

   - cererea de recepție/cererea de recepție și înscriere;

   - declarațiile pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilelor măsurate;

   - copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către serviciul public comunitar de evidența populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;

   - declarația autentică de voință între părți sau hotărârea judecătorească definitivă;

   - memoriul tehnic;

   - copiile planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificării limitelor, în situația în care geometria imobilului nu este disponibilă în sistemul informatic de cadastru și carte funciară

   - planurile de amplasament și delimitare ale imobilelor, întocmite pentru fiecare imobil a cărui limită se modifică;

 

 • Operațiunea cadastrală de modificare a limitei de proprietate se efectuează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
  1. există două sau mai multe imobile învecinate înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;
  2. imobilele în cauză au cel puțin o latură comună;
  3. operațiunea are drept scop grănițuirea imobilelor, nu presupune o strămutare de hotar și implicit un transfer al dreptului de proprietate, prevederile legale cu privire la modificarea de suprafață fiind aplicabile.

În situația în care modificarea de limită implică și modificarea de suprafață, fără ca acest lucru să reprezinte un transfer al dreptului de proprietate, este necesară și depunerea declarațiilor autentice ale proprietarilor imobilelor, indiferent dacă modificarea de suprafață este în plus sau în minus, cu respectarea dispozițiilor referitoare la surplusul de suprafață

 

 

 


DOCUMENTATIA CADASTRALA DE MODIFICARE A SUPRAFETEI IMOBILULUI INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA

 1. dovada achitării tarifului;
 2. cererea de recepție/cererea de recepție și înscriere;
 3. declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 4. copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către serviciul public comunitar de evidența populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 5. hotărârea judecătorească definitivă, declarația autentică a proprietarului;
 6. memoriul tehnic;
 7. copia planului care a stat la baza alocării numărului cadastral imobilului pentru care se solicită modificarea de suprafață, în situația în care imobilul este înscris în sistemul informatic de cadastru și carte funciară fără geometrie;
 8. planul de amplasament și delimitare întocmit pentru imobilul a cărui suprafață se modifică.

Art. 98. - (1) Modificarea în plus a suprafeței imobilului situat în intravilan cu un procent de până la 15% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară se realizează în baza documentației cadastrale de modificare a suprafeței și a declarației autentice a proprietarului.

Art. 99. - (1) Modificarea în plus a suprafeței imobilului situat în extravilan cu un procent de până la 5% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară se realizează în baza documentației cadastrale de modificare a suprafeței care conține suplimentar declarația autentică a proprietarului - în zonele de aplicare a legilor proprietății, dacă există plan parcelar recepționat de oficiul teritorial.

Art. 101. - Pentru imobilele a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mică decât suprafața înscrisă în cartea funciară, modificarea suprafeței se realizează în baza documentației cadastrale și a declarației autentice a proprietarului cu privire la acordul de diminuare a suprafeței.

 

 

 


DOCUMENTATIA CADASTRALA DE ACTUALIZARE A CATEGORIEI DE FOLOSINTA - DESTINATIE

         - dovada achitării tarifului;
         - cererea de recepție și înscriere;

 • - declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • - copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către serviciul public comunitar de evidența populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • - actul administrativ specific (ex.: adeverința emisă de primărie, autorizația de construire), emis în condițiile legii din care să reiasă categoria de folosință/destinația;
 • - memoriul tehnic.

         - copia planului care a stat la baza alocării numărului cadastral a imobilului pentru care se solicită actualizarea, în situația în care imobilul este               înscris în sistemul informatic de cadastru și carte funciară fără geometrie;

         - planul de amplasament și delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafața de teren cu categoria/destinația actuală;

 

 

 


DOCUMENTATIA CADASTRALA DE ACTUALIZARE A ALTOR INFORMATII TEHNICE CU PRIVIRE LA IMOBIL

 1. dovada achitării tarifului;
 2. cererea de recepție și înscriere;
 3. declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 4. copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către serviciul public comunitar de evidența populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 5. înscrisurile doveditoare ale drepturilor, faptelor și/sau raporturilor juridice în temeiul cărora se solicită receptia și/sau înscrierea;
 6. memoriul tehnic;
 7. copia planului care a stat la baza alocării numărului cadastral a imobilului pentru care se solicită actualizarea, în situația în care imobilul este înscris în sistemul informatic de cadastru și carte funciară fără geometrie ;
 8. planul de amplasament și delimitare.
 • Aceste actualizări pot privi:
  1. adresa unde este situat imobilul, respectiv stradă, număr, bloc, scară, etaj, UI, sector, UAT, tarla, parcelă, unitate amenajistică/unitate de producție, vecinătățile imobilului, fără afectarea amplasamentului;
  2. releveele aferente construcției;

 

 


DOCUMENTATIA CADASTRALA DE ACTUALIZARE A ALTOR INFORMATII TEHNICE CU PRIVIRE LA IMOBIL

 1. dovada achitării tarifului;
 2. cererea de recepție și înscriere;
 3. declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 4. copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către serviciul public comunitar de evidența populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 5. înscrisurile doveditoare ale drepturilor, faptelor și/sau raporturilor juridice în temeiul cărora se solicită receptia și/sau înscrierea;
 6. memoriul tehnic;
 7. copia planului care a stat la baza alocării numărului cadastral a imobilului pentru care se solicită actualizarea, în situația în care imobilul este înscris în sistemul informatic de cadastru și carte funciară fără geometrie ;
 8. planul de amplasament și delimitare.
 • Aceste actualizări pot privi:
  1. adresa unde este situat imobilul, respectiv stradă, număr, bloc, scară, etaj, UI, sector, UAT, tarla, parcelă, unitate amenajistică/unitate de producție, vecinătățile imobilului, fără afectarea amplasamentului;
  2. releveele aferente construcției;
  3. erori ale suprafețelor parcelelor componente ale imobilului, fără a afecta suprafața totală a imobilului, precum și suprafața utilă a încăperilor componente ale UI- ului, fără modificarea suprafeței utile totale;
  4. alte erori cu privire la identificarea cadastrală a imobilului, fără afectarea amplasamentului și a suprafeței totale

 

 


DOCUMENTATIA CADASTRALA DE DEZLIPIRE /ALIPIRE

 1. dovada achitării tarifului;
 2. cererea de recepție;
 3. declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 4. copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către serviciul public comunitar de evidența populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 5. certificatul de urbanism, în cazurile prevăzute de lege;
 6. memoriul tehnic;
 7. copia planului care a stat la baza alocării numărului cadastral a imobilului pentru care se solicită dezlipirea, în situația în care imobilul este înscris în sistemul informatic de cadastru și carte funciară fără geometrie / copiile planurilor care au stat la baza alocării numerelor cadastrale ale imobilelor pentru care se solicită alipirea, în situația în care imobilele sunt înscrise în sistemul informatic de cadastru și carte funciară fără geometrie;
 8. planul de amplasament și delimitare cu propunerea dezlipire sau alipire;
 9. planurile de amplasament și delimitare pentru fiecare imobil care rezultă din dezlipire/planul de amplasament și delimitare a imobilului rezultat din alipire;
 10. hotărârea judecătorească, după caz.
 • În cazul imobilelor situate în intravilan, documentația cadastrală de dezlipire care nu are ca obiect realizarea de lucrări de construcții și/sau de infrastructură conține suplimentar o declarație pe proprie răspundere a proprietarului din care să rezulte că operațiunea nu se efectuează în scopul precizat anterior și nu este necesar certificatul de urbanism.

 

 


DOCUMENTATIA CADASTRALA DE APARTAMENTARE

 1. dovada achitării tarifului;
 2. cererea de recepție;
 3. declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 4. copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către serviciul public comunitar de evidența populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 5. certificatul de atestare a edificării/extinderii construcției sau autorizația de construire în care se menționează numărul de unități individuale din condominiu ori un alt act administrativ eliberat de autoritatea locală competentă din care să rezulte acordul cu privire la efectuarea operațiunii de apartamentare precum și numărul de unități individuale rezultate în urma acestei operațiuni;
 6. memoriul tehnic;
 7. fișa colectivă cuprinzând informații referitoare la unitățile individuale, părțile comune și cotele din părțile comune;
 8. releveele cu propunerea de apartamentare, pe fiecare nivel;
 9. releveul fiecărei unități individuale din propunerea de apartamentare;
 10. planul de amplasament și delimitare;

 


DOCUMENTATIA CADASTRALA DE SUBAPARTAMENTARE UI / ALIPIRE UI

 1. dovada achitării tarifului;
 2. cererea de recepție;
 3. declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 4. copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către serviciul public comunitar de evidența populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 5. certificatul de atestare a edificării/extinderii construcției sau autorizația de construire în care se menționează numărul de unități individuale din condominiu ori un alt act administrativ eliberat de autoritatea locală competentă din care să rezulte acordul cu privire la efectuarea operațiunii de subapartamentare precum și numărul de unități individuale rezultate în urma acestei operațiuni;
 6. memoriul tehnic;
 7. fișa colectivă cuprinzând informații referitoare la unitățile individuale, părțile comune și cotele din părțile comune;
 8. releveele ui- urilor inițiale;
 9. planul de amplasament și delimitare;
 10. releveele pentru fiecare UI rezultat din subapartamentare/alipire UI;

 


DOCUMENTATIA CADASTRALA DE REAPARTAMENTARE A U.I.

 1. Dovada achitării tarifului;
 2. Cererea de receptie;
 3. Declarația pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 4. Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidența Populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 5. certificatul de atestare a edificării/extinderii construcției sau autorizația de construire în care se menționează numărul de unități individuale din condominiu ori un alt act administrativ eliberat de autoritatea locală competentă din care să rezulte acordul cu privire la efectuarea operațiunii de reapartamentare precum și numărul de unități individuale rezultate în urma acestei operațiuni;
 6. Memoriul tehnic;
 7. Fișa colectivă cuprinzând informații referitoare la unitățile individuale, părțile comune și cotele din părțile comune;
 8. Releveele pentru fiecare UI rezultat din reapartamentare;
 9. Planul de amplasament și delimitare;